ICD-10/G00-G09:中樞神經系統炎症性疾病

跳轉到: 導航, 搜索

ICD-10

ICD-10目錄

中樞神經系統炎症性疾病 (G00-G09)

32 G00-G99:神經系統疾病 | G10-G13:主要影響中樞神經系統的全身性萎縮 32
關於「ICD-10/G00-G09:中樞神經系統炎症性疾病」的留言: Feed-icon.png 訂閱討論RSS

目前暫無留言

添加留言

更多醫學百科條目

個人工具
名字空間
動作
導航
功能菜單
工具箱