ICD-10/M00-M25:關節病

跳轉到: 導航, 搜索

ICD-10

ICD-10目錄

骨胳肌肉系統和結締組織疾病 (M00-M99)

關節病 (M00-M25)

32 M00-M99:骨胳肌肉系統和結締組織疾病 | M00-M03:感染性關節病 32
關於「ICD-10/M00-M25:關節病」的留言: Feed-icon.png 訂閱討論RSS

目前暫無留言

添加留言

更多醫學百科條目

個人工具
名字空間
動作
導航
功能菜單
工具箱